آخرین اخبار و رویداد ها

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر محسن حسین آبادی  کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر فرشاد رحمتی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای مهندس ستار زنگنه تبار کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر محمدرضا سلیمانی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای حاج محمد شهبازی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر نادر حسن پور کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای مهندس مرتضی موحد نیا کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای مهندس احمد صفری کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای حاج احمد عبدالملکی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر محمد کرمی راد کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

سایر اخبار

هشتگ ها